คณะแพทยศาสตร์

Website คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายการพยาบาล

Website ฝ่ายการพยาบาล

ระบบสื่อสาร PM

โต๊ะสื่อสาร ฝ่ายการพยาบาล

CMU MIS

ระบบสารสนเทศทางการบริหาร

ระบบวันลา My HR

ระบบสารสนเทศทางการบริหาร

ระบบเงินเดือน

ระบบสารสนเทศทางการบริหาร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่

สมุดโทรศัพท์

โรงพยาบาลในภาคเหนือ

งานพัฒนาคุณภาพ

และการจัดการข้อมูล (KM)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ติดต่อลงประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล

สื่อสุขศึกษา

บทความและสื่อสุขศึกษา

Health Educational Articles and Brochures

EID & COVID-19

แนวปฏิบัติ EID & COVID-19

สำหรับบุคลากรฝ่ายการพยาบาล