ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 9

ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป เบอร์ 9 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมทั่วไป และผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมซับซ้อน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในวันและเวลาราชการ โดยแพทย์อายุรกรรมอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับปัญหา ตามมาตรฐานและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ

จันทร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกโรคเลือด (Hemato)
 • คลินิกโรคระบบประสาท (Neuro)
 • คลินิกโรคติดเชื้อ (ID)

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกโรคหัวใจ (Cardio)

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกโรคหัวใจ (Cardio)
 • คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ (Endocrine)

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกโรคหัวใจ (Cardio)
 • คลินิกโรคไต

พุธ

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร (GI)
 • คลินิกโรคข้อรูมาตอยด์ (Rhumato)
 • คลินิกโรคติดเชื้อ (ID)

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกโรคระบบประสาท (Neuro)
 • คลินิกโรคปอด (Chest)

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร (GI)
 • คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ (Endocrine)

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกโรคไต

ศุกร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกโรคเลือด (Hemato)
 • คลินิกข้อรูมาตอยด์ (Rhumato)

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกโรคหัวใจ (Cardio)

ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 9

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-740

นางชัชฎากร  จันทรวิทูร

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 4

นางศิรินภา  คำปวน

หัวหน้าห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 9