ห้องตรวจอายุรกรรม

อายุรกรรมทั่วไป

อายุรกรรมทั่วไป เบอร์ 9

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

อายุรกรรมเฉพาะทาง

อายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 21

ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์

อายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 22

ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์

อายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 23

ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์

อายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 26

ชั้น 10 อาคารศรีพัฒน์