2.1.2 หน่วยตรวจฉุกเฉิน

หน่วยตรวจฉุกเฉิน

หน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้บริการตรวจรักษา การช่วยชีวิตขั้นสูง แก่ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุประเภทต่าง ๆ และผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินคุกคามต่อชีวิต รวมไปถึง ผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญที่ต้องการความเร่งด่วนในการรักษา

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. ประเมินอาการและสัญญาณชีพเพื่อคัดแยกระดับความเร่งด่วน ( Triage ) และลงทะเบียน ที่จุดคัดแยกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  2. เข้ารับการตรวจรักษา ทำหัตการ ภายในห้องฉุกเฉิน ( ระยะเวลาในการรักษาพยาบาลขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรค )
  3. ส่งต่อไปยังหอผู้ป่วย กรณีที่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล หรือ รับเอกสาร ใบนัด และคำแนะนำ กรณีที่สามารถกลับบ้านได้

ข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับบริการ

ระดับความรุนแรงเร่งด่วนของผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โดยแบ่งระดับตาม Canadian Triage Acuity Scale ดังนี้

งดถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ หรือบันทึกเสียง ภายในห้องฉุกเฉินทุกกรณี

ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

งดสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟ ภายในโรงพยาบาล

ญาติ และผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษา กรุณารอด้านนอกห้องฉุกเฉิน

งดนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในโรงพยาบาล

ระดับ 1 Resuscitated

ผู้ป่วยที่ต้องทำการช่วยฟื้นคืนชีพ ได้รับการตรวจรักษาทันที

ระดับ 2 Emergency

ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินเป็นอันตรายต่อชีวิต ได้รับการตรวจภายใน 10 นาที

ระดับ 3 Urgency

ผู้ป่วยที่มีอาการเร่งด่วน ได้รับการตรวจภายใน 30 นาที

ระดับ 4 Less urgency

ผู้ป่วยที่มีอาการไม่เร่งด่วน ได้รับการตรวจภายใน 60 นาที

ระดับ 5 Non urgency

ผู้ป่วยทั่วไปหรือมาตามนัด ได้รับการตรวจภายใน 120 นาที

เปิดบริการทุกวัน

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสุชิน  ติ่งหมาย

หัวหน้าหน่วยตรวจฉุกเฉิน

คุณเสาวนุช  สมศรี

หัวหน้าห้องตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คุณอรรธางค์  ปัญญางาม

หัวหน้าห้องตรวจอายุรกรรมฉุกเฉิน

คุณวรพจน์ คำภีระ

หัวหน้าห้องตรวจนอกเวลาราชการ 110

หน่วยตรวจฉุกเฉิน

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ 053-936-333 | 053-936-332