คุณวรรณลัคน์  ศรีวรรณตัน

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

คุณพรสวรรค์  ชูศักดิ์สกุลวิบูล

ผู้ตรวจการพยาบาล

คุณปริญญา  พู่ประเสิร์ฐศักดิ์

ผู้ตรวจการพยาบาล

คุณพรรษวรรณ  สายหร่าย

ผู้ตรวจการพยาบาล

หัวหน้าหน่วยตรวจ

คุณมงคล  บ่อคำ

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 1

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 2

คุณบุษเรศ  บุญยัง

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 3

คุณชัชฎากร  จันทรวิทูร

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 4

คุณนฤมล  ไชยวารีย์

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 5

คุณสุชาดา  สัจจะปกาสิต

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 6

คุณศุภมาศ  สุภารัตน์

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 7

คุณวันทนีย์  คันธา

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 8

หัวหน้าหน่วยผ่าตัดเล็ก

คุณสุชิน  ติ่งหมาย

หัวหน้าหน่วยตรวจฉุกเฉิน

คุณภัทรภร  ญาณะเหล็ก

หัวหน้าหอผู้ป่วยสังเกตอาการ

คุณนัฐภูมิ  นุชพงษ์

หัวหน้าหน่วยเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก1

คุณพิกุล  กันทะพนม

หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

และประสานงานส่งต่อ