คุณกมรวรรณ  หงส์ลดารมภ์

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

คุณพรสวรรค์  ชูศักดิ์สกุลวิบูล

ผู้ตรวจการพยาบาล

คุณวรรณลัคน์  ศรีวรรณตัน

ผู้ตรวจการพยาบาล

คุณพรรษวรรณ  สายหร่าย

ผู้ตรวจการพยาบาล

หัวหน้าหน่วยตรวจ

คุณมงคล  บ่อคำ

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 1

คุณปริญญา  พู่ประเสิร์ฐศักดิ์

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 2

คุณบุษเรศ  บุญยัง

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 3

คุณชัชฎากร  จันทรวิทูร

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 4

คุณชลฤดี  ธำรงค์ทิพยคุณ

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 5

นางสุชาดา  สัจจะปกาสิต

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 6

คุณศุภมาศ  สุภารัตน์

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 7

คุณวันทนีย์  คันธา

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 8

คุณทัศนีย์  สิงห์เวชสกุล

หัวหน้าหน่วยผ่าตัดเล็ก

คุณสุชิน  ติ่งหมาย

หัวหน้าหน่วยตรวจฉุกเฉิน

คุณภัทรภร  ญาณะเหล็ก

หัวหน้าหอผู้ป่วยสังเกตอาการ

คุณนัฐภูมิ  นุชพงษ์

หัวหน้าหน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก

คุณพิกุล  กันทะพนม

หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

และประสานงานส่งต่อ