ห้องตรวจโรคจอตาและวุ้นตา (OPD Retina)

ห้องตรวจโรคจอตาและวุ้นตา ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคของน้ำวุ้นตาและจอตา อาทิเช่น เบาหวานขึ้นตา (diabetic retinopathy), จอตาหลุดลอก (retinal detachment), เส้นเลือดดำอุดตัน (retinal vein occlusion), จุดรับภาพเป็นรู (macular hole), พังผืดที่จุดรับภาพ (epimacular membrane) เป็นต้น

จันทร์

ช่วงเช้า 08.00 - 16.00

  • รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา
  • ผศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 16.00

  • รศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร

พุธ

ช่วงเช้า 08.00 - 16.00

  • อ.พญ.อรณิสา นาเนกรังสรรค์

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า 08.00 - 16.00

  • Research

ศุกร์

ช่วงเช้า 08.00 - 16.00

  • ศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต
  • อ.พญ.อทิตยา อภิวรรธกกุล

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์(เก่า) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935903

คุณบุษเรศ บุญยัง

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 3

คุณรัตนาวดี เกตุสอน

หัวหน้าห้องตรวจโรคจอตาและวุ้นตา