ห้องตรวจศัลยกรรม

ศัลยกรรมทั่วไป เบอร์ 101

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี

ศัลยกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 1

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

ศัลยกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 2

ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน