ห้องผ่าตัดเล็ก OR Minor

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ห้องผ่าตัดเล็ก 1

ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน

ห้องผ่าตัดเล็ก 2

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

ห้องผ่าตัดเล็ก 3

ชั้น 10 อาคารศรีพัฒน์