บริการตรวจรักษาสำหรับผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

อายุรกรรม

Internal Medicine Clinics

ศัลยกรรม

Surgical Clinics

หู คอ จมูก

Ear Nose & Throat Clinic

สูตินรีเวช

Obstetrics & Gynecology

จิตเวช

Psychiatric Clinic

รังสีรักษา

Radiotherapy Clinic