2.2.5 ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 26

ห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 26

ห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 26 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรมเฉพาะทาง ในผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ป่วย

 • ปลูกถ่ายไตและไตเทียม
 • โรคไต
 • โรคผิวหนัง
 • ผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง

ให้บริการในวันและเวลาราชการ โดยให้บริการผู้ป่วยกลุ่มที่มีความซับซ้อน อย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมกับปัญหา ตามมาตรฐานวิชาชีพ สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างเสริมคุณภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ

จันทร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการปลูกถ่ายไต, การฟอกไตเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง, ผู้ป่วยอายุอายุไม่เกิน 60 ปีที่มีความประสงค์รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต รวมถึงผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตแล้วและรับยาต่อเนื่อง
 • ผู้ป่วยโรงมะเร็งทั่วไป ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด (กลุ่มผู้ป่วยที่รับการรักษาต่อเนื่อง, ผู้ป่วยที่ส่งปรึกษาจากห้องตรวจต่างๆ รวมถึงส่งต่อเพื่อรับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น)

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • ผู้ป่วยโรคผิวหนัง ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังที่มาตรวจรักษาต่อเนื่องและที่ส่งปรึกษามาจากห้องตรวจต่างๆ หรือส่งต่อเพื่อรับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น

พุธ

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคไตที่ส่งปรึกษาจากห้องตรวจต่างๆ หรือผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อรับการเจาะไต (Kidney biopsy), ผู้ป่วยรับยาต่อเนื่อง
 • ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่นัดมานอนโรงพยาบาล เพื่อวางสายเตรียมฟอกไต

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • ผู้ป่วยโรคผิวหนัง ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังที่มาตรวจรักษาต่อเนื่องและที่ส่งปรึกษามาจากห้องตรวจต่างๆ หรือส่งต่อเพื่อรับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น

ช่วงบ่าย 13.00-16.00

 • ผู้ป่วยโรคผิวหนังรักษาด้วยแสงเลเซอร์  ให้บริการผู้ป่วยโรคผิวหนังที่ได้รับการส่งต่อจากแพทย์โรคผิวหนังเฉพาะทางเพื่อการรักษาด้วยแสงเลเซอร์และให้บริการ ป้องกัน รักษา และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของผิวหนัง รวมทั้งการรักษา เสริมความงามของผิวหนัง พร้อมเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ศุกร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • ผู้ป่วยโรคผิวหนัง ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังที่มาตรวจรักษาต่อเนื่องและที่ส่งปรึกษามาจากห้องตรวจต่างๆ หรือส่งต่อเพื่อรับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น
 • ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการปลูกถ่ายไต, การฟอกไตเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง, ผู้ป่วยอายุอายุไม่เกิน 60 ปีที่มีความประสงค์รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต รวมถึงผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตแล้วและรับยาต่อเนื่อง

ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 26

ชั้น 10 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-756

นางนฤมล ไชยวารีย์

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 5

น.ส.อังคณา  กิตติไชยากร

หัวหน้าห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 26