ห้องตรวจผู้ป่วยเด็กเบอร์ 27

ห้องตรวจพิเศษเด็ก เบอร์ 27 ให้บริการดูแลผู้ป่วยนอกเด็ก ในกลุ่มโรคหัวใจ โรคระบบประสาทและสมอง  โรคทางเดินหายใจ  โรคข้อและรูมาติซั่ม  โรคผิวหนัง  โภชนาการ  พัฒนาการ  โรคทางเดินอาหาร  โรคเด็กอ่อนที่มีความเสี่ยงสูง  โรคติดเชื้อและหัตถการฉีดวัคซีนเด็ก  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้รับการดูแลต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ  ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้รับบริการพึงพอใจ

จันทร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกโรคติดเชื้อในเด็ก (เช้า)
 • คลินิกพัฒนาการเด็ก
 • คลินิกโภชนาการเด็ก

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกพัฒนาการเด็ก
 • คลินิคสุขภาพเด็กดี (เฉพาะที่มีใบนัด)

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกโรคทางเดินอาหารในเด็ก
 • คลินิกตรวจทารกที่มีความเสี่ยงสูง

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกสุขภาพเด็กดี (เฉพาะที่มีใบนัด)

พุธ

เวลา 08.00 - 12.00

 • คลินิกโรคระบบประสาทและสมองในเด็ก

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกโรคผิวหนังในเด็ก
 • คลินิกโรคทรวงอกในเด็ก
 • คลินิกโรคข้อและรูมาติซั่มในเด็ก

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • คลินิกพัฒนาการเด็ก

ศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00

 • คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

ห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก เบอร์ 27 

ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-936-658

นางสาววันทนีย์ กันจินะ

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 8

นางวริทยา  ตีรณฐิตาภร

หัวหน้าห้องตรวจเด็ก เบอร์ 27