วิสัยทัศน์

ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

ที่ได้มาตรฐานสากล และมุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล

พันธกิจ

1. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ระบบบริการมาตรฐาน AHA

3. ศูนย์การเรียนรู้ของมืออาชีพ