ห้องตรวจตา

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ห้องตรวจตาทั่วไป เบอร์ 7

ชั้น 7 อาคารศรัพัฒน์

ห้องตรวจโรคจอตาและวุ้นตา

ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์