ห้องตรวจจิตเวช เบอร์ 24

ห้องตรวจจิตเวช เบอร์ 24 บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา แก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และให้บริการตรวจรักษาเพื่อการเลิกใช้สารเสพติด

แบบทดสอบสุขภาพจิต

จันทร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกจิตเวช
 • บริการตรวจสุขภาพจิต

นอกเวลาราชการ

อังคาร

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกจิตเวช
 • คลินิกเมธาโดน

นอกเวลาราชการ

พุธ

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกจิตเวช
 • คลินิกเลิกสุราและบุหรี่
 • บริการตรวจสุขภาพจิต

ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00

 • บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

นอกเวลาราชการ

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกจิตเวช

นอกเวลาราชการ

ศุกร์

ช่วงเช้า 08.00 - 12.00

 • คลินิกจิตเวช
 • คลินิกเมธาโดน
 • คลินิกเลิกสุราและบุหรี่

นอกเวลาราชการ

ห้องตรวจจิตเวช เบอร์24

ชั้น 2 อาคารตะวันกังวานพงษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-935-755

นางทิพารัตน์  สูงปานเขา

หัวหน้าหน่วยให้ยาเคมีบำบัด

นางสุดรัก  พิละกันทา

หัวหน้าห้องตรวจจิตเวช เบอร์ 24