2.10.1 หอผู้ป่วยสังเกตอาการ

หอผู้ป่วยสังเกตอาการ

หอผู้ป่วยสังเกตอาการ รับดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่ใช่สามเณร ภิกษุสงฆ์ ไว้เพื่อตรวจรักษา วินิจฉัย ให้การรักษาไม่เกิน 48 ชั่วโมง และรับทำหัตถการใส่สายสวนปัสสาวะ สายยางให้อาหารทางจมูก ให้ยาทางหลอดเลือดดำ

เปิดบริการทุกวัน

  • รับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 33 เตียง โดยแบ่งเป็น
    • ผู้ป่วยทั่วไป เช่น ศัลยกรรม รังสีรักษา สูตินรีเวช จำนวน 5  เตียง
    • ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินอีกจำนวน 8 เตียง
    • ผู้ป่วยอายุรกรรม 20 เตียง
  • รับทำหัตถการใส่สายสวนปัสสาวะ ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
  • รับให้ยาทางหลอดเลือดดำ  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00-16.00 น.

หอผู้ป่วยสังเกตอาการ

ชั้น 2 อาคารตะวันกังวานพงษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ 053-936-334 | 053-935737

นางภัทรภร  ญาณะเหล็ก

หัวหน้าหอผู้ป่วยสังเกตอาการ

นายทักษ์ดนัย  ขัตติยะ

หัวหน้าห้องสังเกตอาการ