สื่อสุขศึกษา

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

แหล่งรวบรวมองค์ความรู้สุขศึกษา สำหรับการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนในกลุ่มโรคต่าง ๆ เพื่อผู้ป่วย ญาติ และประชาชน ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดทำและรวบรวมโดย คณะกรรมการสุขศึกษา งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

สื่อสุขศึกษา ห้องตรวจหูคอจมูก เบอร์ 6

สื่อสุขศึกษา ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 9

สื่อสุขศึกษา ห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 21

สื่อสุขศึกษา ห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง เบอร์ 22

สื่อสุขศึกษา ห้องตรวจจิตเวช เบอร์ 24

สื่อสุขศึกษา ห้องตรวจเด็กป่วยโรคเฉพาะทาง เบอร์ 27

สื่อสุขศึกษา ห้องตรวจเด็กป่วยโรคเฉพาะทาง เบอร์ 29

สื่อสุขศึกษา ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลินิกไผ่ล้อม