ติดต่อขอประชาสัมพันธ์บน Website

1. กรอกแบบคำขอประชาสัมพันธ์

2. คณะกรรมการสารสนเทศ ฯ พิจารณาเนื้อหาข่าว

3. กรณีอนุมัต คณะกรรมการ ฯ ตรวจพิสูจน์อักษรและตกแต่ง

4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวบน website

อบรมพัฒนาเว็บไซต์ 2021

อบรมพัฒนา Line OA 2022

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณเชิดพงษ์ ปัญญา

ประธานกรรมการ

คุณมนรดา ธรรมจารีย์

รองประธานกรรมการ

คุณพรรษวรรณ สายหร่าย

กรรมการที่ปรึกษา

คุณวิสูตร จันธิยศ

กรรมการ

คุณจรูญ เนตาสิทธิ์

กรรมการ

คุณชวนพิศ จิตต์รุ่งเรือง

เลขานุการ

คุณศิริลักษณ์ อูปจันทร์

ผู้ช่วยเลขานุการ