บริการสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ออกปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล

หน่วยตรวจฉุกเฉิน

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

ศูนยประสานงานส่งต่อผู้ป่วย

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี