ขั้นตอนการรับบริการ

ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.

( มีห้องตรวจเฉพาะทาง เฉพาะโรค เปิดให้บริการ )

 1. ยื่นบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนตรวจ ณ ตู้คีออส ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (หน้าบันไดเลื่อน) จากนั้น เจ้าหน้าที่จะแนะนำท่านไปยังห้องตรวจต่างๆ
 2. ติดต่อ พยาบาลประจำห้องตรวจเพื่อซักประวัติและวัดสัญญาณชีพ
 3. รอพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อตรวจร่างกาย
 4. หากแพทย์ต้องการตรวจเพิ่มเติม พยาบาลจะออกใบนำทาง ให้ท่านไปติดต่อตามขั้นตอนต่างๆ เช่น
  • ติดต่อ เจาะเลือด ณ ห้องเจาะเลือดเบอร์ 11 ชั้น 1 อาคารตะวันกังวานพงศ์
  • ติดต่อ เอ็กซเรย์ ณ ห้องเอกซเรย์เบอร์ 33 ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน
  • จากนั้น ติดต่อศูนย์รับเงิน หรือ ศูนยประสานสิทธิ์บัตรทอง เพื่อชำระค่าหัตถการ แล้วกลับไปรอพบแพทย์ ณ ห้องตรวจเดิม
 5. เมื่อพบแพทย์แล้ว นำเอกสารตรวจยื่นแก่พยาบาล เพื่อรอรับใบนัด คำแนะนำสุขศึกษา และใบนำทางขั้นตอนรับยา-อุปกรณ์ทางการแพทย์
 6. ติดต่อศูนย์รับเงิน หรือ ศูนยประสานสิทธิ์บัตรทอง เพื่อชำระค่ายา-อุปกรณ์
 7. รอหน้าห้องยา รอเรียกชื่อรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร
  • หากตรวจที่อาคารศรีพัฒน์ รับยาที่ ห้องยา 16 ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
  • หากตรวจที่อาคารเฉลิมพระบารมี รับยาที่ ห้องยา 30 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
  • รับอุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ ที่ ห้องอุปกรณ์พิเศษ ชั้น 1 อาคาร 108 ประกันสังคม
 8. หากมียาฉีด เมื่อรับยาแล้ว ติดต่อรับคิว ณ ห้องฉีดยา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (โถงพระบรมรูป ร.9) เพื่อฉีดยาตามแผนการรักษาและสังเกตอาการ

 


 

นอกเวลาราชการ หลัง 16.00 น. เป็นต้นไป

 1. ยื่นบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนตรวจ ณ จุดคัดแยกหน้าห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี จากนั้น พยาบาลจะแนะนำท่านไปยัง
  • ห้องตรวจนอกเวลาราชการ 110 ชั้น 1 อาคารบุญสมฯ (ตรวจโรคทั่วไป) เปิดถึง 23.30 น.
  • ห้องตรวจเด็กนอกเวลาราชการ 110 ชั้น 1 อาคารบุญสมฯ (ตรวจโรคทั่วไป) เปิดถึง 23.30 น.
  • ห้องตรวจอายุรกรรมนอกเวลาราชการ เบอร์ 9 (เฉพาะผู้ป่วยเก่า มีใบนัด) เปิดถึง 19.30 น.
  • ห้องตรวจตานอกเวลาราชการ เบอร์ 7 (เฉพาะผู้ป่วยเก่า มีใบนัด) เปิดถึง 19.30 น.
  • ห้องตรวจ 108 สำหรับสิทธิเบิกข้าราชการ – ประกันสังคม เปิดถึง 20.00 น.
 2. ติดต่อ พยาบาลประจำห้องตรวจเพื่อซักประวัติและวัดสัญญาณชีพ
 3. รอพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย
 4. หากแพทย์ต้องการตรวจเพิ่มเติม พยาบาลจะออกใบนำทาง ให้ท่านไปติดต่อตามขั้นตอนต่างๆ เช่น
  • ติดต่อ เจาะเลือด ณ ห้องเจาะเลือดเบอร์ 11 ชั้น 1 อาคารตะวันกังวานพงศ์
  • ติดต่อ เอ็กซเรย์ ณ ห้องเอกซเรย์เบอร์ 33 ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน
  • จากนั้น ติดต่อศูนย์รับเงิน 2 หรือ ศูนยประสานสิทธิ์บัตรทองนอกเวลา เพื่อชำระค่าหัตถการ แล้วกลับไปรอพบแพทย์ ณ ห้องตรวจเดิม
 5. เมื่อพบแพทย์แล้ว นำเอกสารตรวจยื่นแก่พยาบาล เพื่อรอรับใบนัด คำแนะนำสุขศึกษา และใบนำทางขั้นตอนรับยา-อุปกรณ์ทางการแพทย์
 6. ติดต่อศูนย์รับเงิน 2 หรือ ศูนยประสานสิทธิ์บัตรทองนอกเวลา เพื่อชำระค่ายา-อุปกรณ์
 7. รอหน้าห้องยา 30 รอเรียกชื่อรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร
 8. หากมียาฉีด เมื่อรับยาแล้ว ติดต่อพยาบาลเพื่อฉีดยา ณ ห้องตรวจเดิม

 


 

วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 1. ยื่นบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนตรวจ ณ จุดคัดแยกหน้าห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี จากนั้น พยาบาลจะแนะนำท่านไปยัง
  • ห้องตรวจนอกเวลาราชการ 110 ชั้น 1 อาคารบุญสมฯ (ตรวจโรคทั่วไป) เปิด 08.00 – 23.30 น.
  • ห้องตรวจเด็กนอกเวลาราชการ 110 ชั้น 1 อาคารบุญสมฯ (ตรวจโรคทั่วไป) เปิด 08.00 – 23.30 น.
  • ห้องตรวจเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เบอร์ 9 (เฉพาะผู้ป่วยเก่า มีใบนัด) เปิดเฉพาะวันเสาร์ 08.00 – 11.30 น.
  • ห้องตรวจ 108 สำหรับสิทธิเบิกข้าราชการ – ประกันสังคม เปิด 08.00 – 16.00 น.
 2. ติดต่อ พยาบาลประจำห้องตรวจเพื่อซักประวัติและวัดสัญญาณชีพ
 3. รอพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย
 4. หากแพทย์ต้องการตรวจเพิ่มเติม พยาบาลจะออกใบนำทาง ให้ท่านไปติดต่อตามขั้นตอนต่างๆ เช่น
  • ติดต่อ เจาะเลือด ณ ห้องเจาะเลือดเบอร์ 11 ชั้น 1 อาคารตะวันกังวานพงศ์
  • ติดต่อ เอ็กซเรย์ ณ ห้องเอกซเรย์เบอร์ 33 ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน
  • จากนั้น ติดต่อศูนย์รับเงิน 2 หรือ ศูนยประสานสิทธิ์บัตรทองนอกเวลา เพื่อชำระค่าหัตถการ แล้วกลับไปรอพบแพทย์ ณ ห้องตรวจเดิม
 5. เมื่อพบแพทย์แล้ว นำเอกสารตรวจยื่นแก่พยาบาล เพื่อรอรับใบนัด คำแนะนำสุขศึกษา และใบนำทางขั้นตอนรับยา-อุปกรณ์ทางการแพทย์
 6. ติดต่อศูนย์รับเงิน 2 หรือ ศูนยประสานสิทธิ์บัตรทองนอกเวลา เพื่อชำระค่ายา-อุปกรณ์
 7. รอหน้าห้องยา 30 รอเรียกชื่อรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร
 8. หากมียาฉีด เมื่อรับยาแล้ว ติดต่อพยาบาลเพื่อฉีดยา ณ ห้องตรวจเดิม

กรณีมาตรวจตรงวันนัด

 • ไม่มีเจาะเลือด-เอ็กซเรย์ก่อนพบแพทย์
 1. ติดต่อ พยาบาลประจำห้องตรวจที่มีนัด เพื่อซักประวัติและวัดสัญญาณชีพ
 2. รอพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อตรวจร่างกาย
 3. หากแพทย์ต้องการตรวจเพิ่มเติม พยาบาลจะออกใบนำทาง ให้ท่านไปติดต่อตามขั้นตอนต่างๆ เช่น
  • ติดต่อ เจาะเลือด ณ ห้องเจาะเลือดเบอร์ 11 ชั้น 1 อาคารตะวันกังวานพงศ์
  • ติดต่อ เอ็กซเรย์ ณ ห้องเอกซเรย์เบอร์ 33 ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน
  • จากนั้น ติดต่อศูนย์รับเงิน หรือ ศูนยประสานสิทธิ์บัตรทอง เพื่อชำระค่าหัตถการ แล้วกลับไปรอพบแพทย์ ณ ห้องตรวจเดิม
 4. เมื่อพบแพทย์เสร็จแล้ว นำเอกสารตรวจยื่นแก่พยาบาล เพื่อรอรับใบนัด คำแนะนำสุขศึกษา และใบนำทางขั้นตอนรับยา-อุปกรณ์ทางการแพทย์
 5. ติดต่อศูนย์รับเงิน หรือ ศูนยประสานสิทธิ์บัตรทอง เพื่อชำระค่ายา-อุปกรณ์
 6. รอหน้าห้องยา รอเรียกชื่อรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร
  • หากตรวจที่อาคารศรีพัฒน์ รับยาที่ ห้องยา 16 ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
  • หากตรวจที่อาคารเฉลิมพระบารมี รับยาที่ ห้องยา 30 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
  • รับอุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ ที่ ห้องอุปกรณ์พิเศษ ชั้น 1 อาคาร 108 ประกันสังคม
 7. หากมียาฉีด เมื่อรับยาแล้ว ติดต่อรับคิว ณ ห้องฉีดยา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (โถงพระบรมรูป ร.9) เพื่อฉีดยาตามแผนการรักษาและสังเกตอาการ

 


 

กรณีมาตรวจตรงวันนัด

 • มีเจาะเลือด-เอ็กซเรย์ก่อนพบแพทย์
 1. ติดต่อศูนย์รับเงิน หรือ ศูนยประสานสิทธิ์บัตรทอง เพื่อชำระค่าหัตถการ
 2. ปฏิบัติตามใบนำทาง (สีฟ้า) ให้ท่านไปติดต่อตามขั้นตอนต่างๆ เช่น
  • ติดต่อ เอ็กซเรย์ ณ ห้องเอกซเรย์เบอร์ 33 ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน
  • ติดต่อ เจาะเลือด ณ ห้องเจาะเลือดเบอร์ 11 ชั้น 1 อาคารตะวันกังวานพงศ์
  • ติดต่อ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ห้องเบอร์ 12 ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน
 3. ติดต่อ พยาบาลประจำห้องตรวจที่มีนัด เพื่อซักประวัติและวัดสัญญาณชีพ
 4. รอพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อตรวจร่างกาย
 5. เมื่อพบแพทย์เสร็จแล้ว นำเอกสารตรวจยื่นแก่พยาบาล เพื่อรอรับใบนัด คำแนะนำสุขศึกษา และใบนำทางขั้นตอนรับยา-อุปกรณ์ทางการแพทย์
 6. ติดต่อศูนย์รับเงิน หรือ ศูนยประสานสิทธิ์บัตรทอง เพื่อชำระค่ายา-อุปกรณ์
 7. รอหน้าห้องยา รอเรียกชื่อรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร
  • หากตรวจที่อาคารศรีพัฒน์ รับยาที่ ห้องยา 16 ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
  • หากตรวจที่อาคารเฉลิมพระบารมี รับยาที่ ห้องยา 30 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
  • รับอุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ ที่ ห้องอุปกรณ์พิเศษ ชั้น 1 อาคาร 108 ประกันสังคม
 8. หากมียาฉีด เมื่อรับยาแล้ว ติดต่อรับคิว ณ ห้องฉีดยา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (โถงพระบรมรูป ร.9) เพื่อฉีดยาตามแผนการรักษาและสังเกตอาการ

ผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น เพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง

 • โปรดติดต่อในวันเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น.
 1. ยื่นบัตรประชาชน พร้อมใบส่งตัว (กรุณาถ่ายสำเนาใบส่งตัวไว้) เพื่อลงทะเบียนตรวจ ณ ตู้คีออส ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (หน้าบันไดเลื่อน) จากนั้น เจ้าหน้าที่จะแนะนำท่านไปยังห้องตรวจต่างๆ
 2. ติดต่อ พยาบาลประจำห้องตรวจเพื่อซักประวัติและวัดสัญญาณชีพ
 3. รอพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อตรวจร่างกาย
 4. หากแพทย์ต้องการตรวจเพิ่มเติม พยาบาลจะออกใบนำทาง ให้ท่านไปติดต่อตามขั้นตอนต่างๆ เช่น
  • ติดต่อ เจาะเลือด ณ ห้องเจาะเลือดเบอร์ 11 ชั้น 1 อาคารตะวันกังวานพงศ์
  • ติดต่อ เอ็กซเรย์ ณ ห้องเอกซเรย์เบอร์ 33 ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน
  • จากนั้น ติดต่อศูนย์รับเงิน หรือ ศูนยประสานสิทธิ์บัตรทอง เพื่อชำระค่าหัตถการ แล้วกลับไปรอพบแพทย์ ณ ห้องตรวจเดิม
 5. เมื่อพบแพทย์แล้ว นำเอกสารตรวจยื่นแก่พยาบาล เพื่อรอรับใบนัด คำแนะนำสุขศึกษา และใบนำทางขั้นตอนรับยา-อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือรับเอกสารเพื่อนอนโรงพยาบาล
 6. ติดต่อศูนย์รับเงิน หรือ ศูนยประสานสิทธิ์บัตรทอง เพื่อชำระค่ายา-อุปกรณ์
 7. รอหน้าห้องยา รอเรียกชื่อรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร
  • หากตรวจที่อาคารศรีพัฒน์ รับยาที่ ห้องยา 16 ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
  • หากตรวจที่อาคารเฉลิมพระบารมี รับยาที่ ห้องยา 30 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
  • รับอุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ ที่ ห้องอุปกรณ์พิเศษ ชั้น 1 อาคาร 108 ประกันสังคม
 8. หากมียาฉีด เมื่อรับยาแล้ว ติดต่อรับคิว ณ ห้องฉีดยา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (โถงพระบรมรูป ร.9) เพื่อฉีดยาตามแผนการรักษาและสังเกตอาการ

ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสบอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง

 • ตรวจรักษา ณ หน่วยตรวจฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี   เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 1. ยื่นบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนตรวจ  ซักประวัติ  ประเมินอาการและสัญญาณชีพ ณ จุดคัดแยกผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี  (ห้องกระจกหน้าห้องฉุกเฉิน)
 2. พยาบาลจะทำการประเมินความเร่งด่วน เรียงลำดับตามนี้
  • ระดับ 1  Resuscitation – ผู้ป่วยวิกฤต ต้องรับการช่วยชีวิตทันที
  • ระดับ 2  Emergency – ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ตรวจรักษาภายใน 15 นาที
  • ระดับ 3  Urgency – ผู้ป่วยเร่งด่วน ตรวจรักษาภายใน 30 นาที
  • ระดับ 4  Less Urgency – ผู้ป่วยเร่งด่วน อาการไม่รุนแรง ตรวจรักษาภายใน 60 นาที
  • ระดับ 5  Non Urgency – ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน ตรวจรักษาภายใน 120 นาที
 3. แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซักประวัติ ประเมินอาการและตรวจร่างกาย
 4. พยาบาลทำหัตถการตามแผนการรักษา หรือส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 5. ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ประเมินอาการและตรวจร่างกาย เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม (ถ้ามี)
 6. สังเกตอาการและสัญญาณชีพ
 7. กรณีนอนโรงพยาบาล พยาบาลหน่วยตรวจฉุกเฉินจะประสานงานกับหอผู้ป่วย แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เปลนำผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยนั้นๆ
 8. กรณีอาการทุเลา และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ พยาบาลจะให้คำแนะนำ ออกใบนัด(ถ้ามี) และใบนำทางสีฟ้า เพื่อให้ท่านไปติดต่อชำระค่ารักษาและรับยา-อุปกรณ์
 9. ติดต่อชำระค่ารักษาพยาบาล ณ ศูนย์รับเงิน 2 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี หรือ ศูนย์ประสานสิทธิ์บัตรทอง
 10. รอรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร ณ ห้องยา 30 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

ตรวจสุขภาพทั่วไป – ประจำปี

 • ติดต่อห้องตรวจ 108 อาคารประกันสังคม 108
 • จันทร์ – ศุกร์  เปิดให้บริการ 08.00 – 20.00 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เปิดให้บริการ 08.00 – 16.00 น.

ขอใบรับรองแพทย์สมัครงาน

 • ติดต่อห้องตรวจ 108 อาคารประกันสังคม 108
 • จันทร์ – ศุกร์  เปิดให้บริการ 08.00 – 20.00 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เปิดให้บริการ 08.00 – 16.00 น.